آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

شهرداري قشم در نظر دارد اجرای پروژه احداث سالن ورزشی چند منظوره شهرداری به شرح مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه و از محل اعتبارات داخلی شهرداری را به پيمانكار واجد الشرايط واگذار نمايد. لذا بدينوسيله از پيمانكاراني كه حداقل داراي رتبه ۵ ابنیه و دارای صلاحیت مي باشند دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه از روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۲ لغايت پنج شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

نوشته های مرتبط