مسئول اصناف

امور اصناف : محسن کمالی

کارمندان شاغل در بخش اصناف شهرداری : خوله غنی،محمدفاروق رحمانزاده، علي محمدزاده ،

حسين پرگر

 

یک پاسخ بنویسید