امور اجتماعی

مسئول امور اجتماعی: محمد قاسمی زاده قشمی

مدرک تحصیلی:

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۲۰۵

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…