وظایف امور اداری

وظایف امور اداری

پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

صورتبرداری، طبقه بندی ، کدگذاری وبایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتیاجات شهرداری.

ثبت خلاصه مشخصات وجریان نامه های وارده و صادره و پیگیری آنها و شماره آنها در دفاتر مربوطه.

تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع واحد اقدام کننده و پیگیری آنها .

تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع آنها.

تنظیم دفترآمارکارکنان.

تهیه پیش نویس نامه ها و ماشین کردن آنها.

ابلاغ دستورات شهرداربه کارکنان شهرداری.

رسیدگی به فرمهای پر شده استخدامی بمنظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها.

تهیه پیش نویسهای استخدامی از قبیل پیش نویس احکام ، انتقال ، ترمیم حقوق ،مرخصی، معذوریت ، ترفیع وارتقاء واضافه کارو نظیرآن با اطلاع شهردار وبا رعایت قوانین و مقررات مربوط .

تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری ازاوراق ، طبق دستورشهردار.

رسیدگی به پیشنهادات وتقاضای واصله مربوط به اموراستخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع وارتقاء ، بازنشستگی وتعیین برقراری حقوق بازنشستگی ویا وظیفه و نظائرآن.

انجام امورمربوط به تعاون، بیمه و رفاه کارگران.

انجام اموراستخدام ومعرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

پیش بینی احتیاجات پرسنلی شهرداری واقدام درمورد تامین این احتیاجات.

مطالعه قوانین و مقررات استخدامی واظهارنظردرمورد نحوه اجرای قوانین ومقررات مورد عمل.

اتخاذتدابیرلازم بمنظورپیشرفت وبهبود امورجاری.

انجام کارهای مربوط به اصناف و پیشه وران.

تهیه گزارشات موردلزوم جهت شهردار.

تعیین محل کارخدمتگزاران وتعیین ساعات کشیک نگهبانان.

نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها ازقبیل تامین روشنایی، سوخت، تلفن وغیره.

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *