وظایف امور اداری

وظایف امور اداری

پيوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

صورتبرداري، طبقه بندي ، کدگذاري وبايگاني پرونده ها طبق دستورالعمل هاي مربوط و احتياجات شهرداري.

ثبت خلاصه مشخصات وجريان نامه هاي وارده و صادره و پيگيري آنها و شماره آنها در دفاتر مربوطه.

تفکيک و توزيع نامه ها براي ارجاع واحد اقدام کننده و پيگيري آنها .

تهيه صورت مايحتاج اداري کارمندان و تدارک و توزيع آنها.

تنظيم دفترآمارکارکنان.

تهيه پيش نويس نامه ها و ماشين کردن آنها.

ابلاغ دستورات شهرداربه کارکنان شهرداري.

رسيدگي به فرمهاي پر شده استخدامي بمنظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.

تهيه پيش نويسهاي استخدامي از قبيل پيش نويس احکام ، انتقال ، ترميم حقوق ،مرخصي، معذوريت ، ترفيع وارتقاء واضافه کارو نظيرآن با اطلاع شهردار وبا رعايت قوانين و مقررات مربوط .

تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامي و صورت برداري ازاوراق ، طبق دستورشهردار.

رسيدگي به پيشنهادات وتقاضاي واصله مربوط به اموراستخدام، تبديل وضع استخدامي، ترفيع وارتقاء ، بازنشستگي وتعيين برقراري حقوق بازنشستگي ويا وظيفه و نظائرآن.

انجام امورمربوط به تعاون، بيمه و رفاه کارگران.

انجام اموراستخدام ومعرفي کارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

پيش بيني احتياجات پرسنلي شهرداري واقدام درمورد تامين اين احتياجات.

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي واظهارنظردرمورد نحوه اجراي قوانين ومقررات مورد عمل.

اتخاذتدابيرلازم بمنظورپيشرفت وبهبود امورجاري.

انجام کارهاي مربوط به اصناف و پيشه وران.

تهيه گزارشات موردلزوم جهت شهردار.

تعيين محل کارخدمتگزاران وتعيين ساعات کشيک نگهبانان.

نظارت بر انجام خدمات عمومي ساختمانها ازقبيل تامين روشنايي، سوخت، تلفن وغيره.

یک پاسخ بنویسید