جلسه شورا شهر قشم با حضور شهرداران و شورایاران محله پاگز و امام حسن(ع) برگزار شد

جلسه شورا شهر قشم با حضور شهرداران و شورایاران محله پاگز و امام حسن(ع) برگزار شد
نوشته های مرتبط