حقوقی

مسئول حقوقی: محمود فیروزی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۵۳

 

شرح وظایف واحد:

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

برنامه ريزی و انجام كليه فعاليت های مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع سازمانی.

طرح دعاوی حقوقی و شكايات كيفری عليه اشخاص حقيقی و حقوقی و پاسخ به شكايات و دعاوی احتمالی به طرفيت شهرداری در محاكم قضايی و پيگيری تا حصول نتيجه.

پيگيری پرونده ها و تنظيم لوايح دفاعی و ارايه آن به مراجع قضايی، انتظامی و ديوان عدالت اداری و در صورت لزوم حضور در مراجع مذكور جهت دفاع از حقوق سازمانی.

بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه نظر مشورتی در زمينه كليه مسائل حقوقی طرح شده در واحدهای مختلف منطقه.

جمع آوری، بررسی و تنظيم اطلاعات لازم جهت تهيه و تدوين لوايح قانونی مصوبات، اساسنامه ها و آئين نامه های مورد نياز.

تهيه و تنظيم آرشيو حقوقی و نگهداری رونوشت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه قضايی و طبقه بندی آنها.

پيشنهاد و تنظيم بخشنامه های حقوقی داخلی جهت حفظ حقوق سازمانی و ارايه آن به مسئول مافوق جهت تصويب و ابلاغ.