دفتر شهردار

 

مسئول دفتر شهردار: محمد محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی عمران

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۰۳ – ۲۰۰

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…