رئیس دفتر شهردار

رئیس دفتر شهردار: معصومه حاجتی مسئول پیگیری:  محمد محمدی