رئیس دفتر شهردار

رئیس دفتر شهردار: معصومه حاجتی

مسئول پیگیری:  محمد محمدی