شرح وظايف مسئول املاك و قراردادها

شرح وظايف مسئول املاك و قراردادها

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

پيگيري لازم بر انجام انتقال اراضي و املاك متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر رسمي ثبت اسناد و املاك و تثبيت مالكيت آن.

ثبت مشخصات املاك و مس تحدثات متعلق به شهرداري واقع در محدوده منطقه در دفاتر و يا سيستم هاي نرم افزار ي و انعكاس آن به حوزه مديريت املاك.

انجام امور مربوط به زمينهاي معوض با هماهنگي مديريت املاك.

تهيه پيش نويس براي انجام تفكيك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده منطقه طبق قوانين و مقررات موضوعه.

بازديد مستمر از اراضي و مستغلات متعلق به شهردار ي واقع در محدوده منطقه و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم از طريق كارشناس حقوقي.

تهيه پيش نويس مكاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و …پس از انجام تشريفات تملك.

اقدام در خصوص انتقال زمينهاي معوض املاك مورد مسيري به نام افراد ذينفع .

تنظيم توافق نامه هاي مربوط به تملك اراضي و املاك مورد مسير طرح هاي عمراني.

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

یک پاسخ بنویسید