شرح وظایف مدیریت امور مالی

.. شرح وظایف مدیریت امور مالی :

  –   نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده

     واحد ها

  –   نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها

  –   نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و واحد مالی مناطق شهرداری صدور دستور و تعلیمات لازم و کوشش

     در رفع نواقص کار

  –   تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور

  –   تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها

  –   اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیستها و اسناد هزینه

  –   بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

  –   نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

  –  همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای

    صادره و ارائه آن به مراجع ذیربطی با همکاری

  –   شرکت در کمیسیونها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است

  –  اقدام در تهیهو تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی و معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی

  –  نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه ها به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و

    مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستورالعملهای مربوطه

  –  اقدام در تهیه، تنظیم و ارائه گزارشات مالی به صورت منظم همراه با تجزیه و تحلیل از قبیل  تراز آزمایشی ماهیانه،

     گزارشات اعتبار عمرانی، صورت مغایر بانکی و …

  –  اقدام در انجام تعهدات مالی در حدود و اعتبارات بودجه جاری مصوبات طبق مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملهای

    مالی

  –  اقدام در کنترل و تطبیق کالاهای خریداری شده با صورت وضعیت قبوض و حوالجات انبارها

  – انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

.. شرح وظایف واحد:

  – هماهنگی و تنظیم برنامه ملاقات ها – کنفرانسها و سمینارها

  – تهیه و تنظیم جلسات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به مقام مافوق

  – ابلاغ دستورات مقام مربوطه به کمیسیون ها ، جلسات و سمینارها برای اصلاح مقام مربوطه

  – انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مقام مافوق در حدود وظایف ارجاع گردد.

.. واحدهای زیر مجموعه:

   ۱-حسابداری

   ۲-کارپردازی

   ۳-انبار

   ۴-کارشناس بودجه

.. شرح وظایف رئیس حسابداری:

  – نظارت در ثبت و نگهداری دفاتر و تهیه تزار مالی عملکرد ماهیانه

  – انجام تعهدات و پرداخت ها برابر مقررات مربوطه

  – راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها

.. شرح وظایف کارپردازی :

  – برگزاری مناقصه و مزایده جهت اقلام

  – خرید اقلام به انبار پس از کامل شدن فرم خرید

.. شرح وظایف مسئول انبار :

  – صدور قبض انبار پس از خرید اجناس توسط کار پرداز

  – صدور حواله خرید انبار

  – تحویل و تحول خودروهای اداره طبق دستورات

  – انتقال سند خودروهای خریداری شده و همچنین خودرو های که در مزایده به فروش می رسند

  – جمع آوری و فروش اموال اسقاطی طبق مجوز شورای اسلامی شهر

یک پاسخ بنویسید