عزم شهرداری قشم برای ساماندهی دستفروشان

عزم شهرداری قشم برای ساماندهی دستفروشان

دکتر میرداد میردادی شهردار قشم از اماکن پیشنهادی برای ساماندهی دستفروشان سطح شهر بازدید کرد.

این اماکن با کسب نظر جامعه هدف از سوی شهرداری قشم در حال پایش است که پس از جمع بندی نهایی، دستفروشان در محل تعیین شده به امرار معاش خواهند پرداخت تا هم سیما منظر شهری و هم معیشت این قشر از جامعه بهبود یابد.

نوشته های مرتبط