عملکرد درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 98 شهرداری قشم