قراردادها

مسئول قراردادها: فوزیه درویشی

مدرک تحصیلی: 

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۰۴

 

شرح وظایف واحد: