مرکز تلفن شهرداری

تلفن شهرداري : ۵۲۲۷۳۰۷(۰۷۶۳)

۵۲۲۰۱۰۰

فكس شهرداري: ۵۲۲۰۲۰۰(۰۷۶۳)

ارتباط با اپراتور: ۱۳۷

رديف

 

نام واحد

شماره تلفن داخلي

۱

كارمند دفتر شهردار

۱۰۴

۲

امور اداري

۱۲۹

۳

امور حقوقي

۱۱۶

۴

دبيرخانه

۱۱۲

۵

حسابداري

۱۵۲

۶

حسابداري

۱۴۵

۷

حسابداري

۱۳۵

۸

حسابداري

۱۴۹

۹

امور عمراني(دهقاني)

۱۳۲

۱۰

امور عمراني(عليزاده)

۱۶۱

۱۱

امور اصناف(محمد پور)

۱۶۴

۱۲

امور اصناف(عيسي پور)

۱۴۴

۱۳

حمل و نقل

۱۲۴

۱۴

روابط عمومي

۱۵۵

۱۵

رئيس شورا

۱۲۱

۱۶

دفترشورا

۱۲۰

۱۷

نگهباني

۱۵۹

۱۸

انفورماتيك

۵۲۲۷۳۰۵

یک پاسخ بنویسید