مزایده حضوری شهرداری قشم

 ((آگهی مزایده کتبی))

شهرداری قشم در نظر دارد با عنایت به بند ۳ بیست و سومین صورتجلسه شورای اسلامی شهر قشم مورخ ۹۴/۵/۲۸ یک باب مغازه با مشخصات ذیل به قیمت کارشناسی به صورت اجاره و به مدت یکسال واگذار نماید .

ردیف

آدرس

متراژ

مبلغ پایه کارشناسی

مبلغ سپرده شرکت در مزایده

۱

قشم ، خیابان شهید منتظری ، سربالایی بیمارستان

۴۷/۶۱

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

سایر شرایط:

– هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .

– حضور کلیه شرکت کنندگان در روز بازگشایی پاکات الزامی است .

– محل و مهلت دریافت اسناد مزایده :واحد حقوقی و امور قراردادهای شهرداری ، از شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۳ لغایت دوشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۲ .

– آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه شهرداری:پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۰ .

– تاریخ افتتاح پاکات : روز چهارشنبه ۹۴/۱۱/۲۱ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری قشم .

– پرداخت مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۱۰۰۲۲۱۸۶۰۱۳۲۱شهرداری قشم نزد بانک شهر .

– در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول ، دوم و سوم مزایده سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

– به پیشنهادی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

– شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

شهرداری قشم

   
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *