نقلیه

مسئول نقلیه: علی رضایی

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۰۹