مسئول اصناف

مسئول اصناف: صالح محمدپور گربندی

کارمندان شاغل در بخش اصناف شهرداری: خوله غنی، محمدفاروق رحمانزاده، علی محمدزاده، حسين پرگر

یک پاسخ بنویسید