وظایف اصناف

شرح وظایف واحد اصناف

صدور اخطاریه به واحدهای صنفی سطح شهر

ارائه فرم درخواست تسویه عوارض کسبه جهت تشکیل پرونده

بازدید ملکی و صنفی

استعلام از واحد شهرسازی و ساختمانی

صدور فیش جهت پرداخت عوارض کسب و پیشه

ساماندهی صنف مزاحم شدن

ارجاع پرونده های تجاری بدهکار از واحد اجرائیات به واحد اصنافی جهت صدور اخطاریه باری مراجعه مالک به شهرداری جهت تعیین تکلیف

مکاتبه با ارگانهای ذیربط

اخطاریه و پلمپ واحدهای فنی که فاقد کاربری و تجاری باشند

صدور اخطاریه به واحدهای صنفی که به نحوی ضوابط و مقررات شهرداری را رعایت ننمایند

تهیه مدارک لازم جهت طرح در کمسیون نظارت

یک پاسخ بنویسید