144 چراغ در راستای تامین روشنایی محلات بافت قدیم قشم نصب شد

۱۴۴ چراغ در راستای تامین روشنایی محلات بافت قدیم قشم نصب شد

جزئیات چراغ‌های نصب شده در محلات:
????محله چاهتنگو: ۱۶ عدد
????محله امام حسین(ع): ۱۲ عدد
????محله امام حسن(ع) ۱۲ عدد
????محله صاحب الزمان(عج): ۸ عدد
????محله کووه‌ای: ۸ عدد
????محله توحید: ۸ عدد
????محله مسنی: ۱۶ عدد
????محله چابهار: ۱۴ عدد
????محله زیرانگی: ۸ عدد
????محله میرهاشم: ۸ عدد
????محله هلری: ۸ عدد
???? قلعه پرتغالی ها: ۹ عدد
????محله علی بن ابیطالب(ع): ۱۰ عددپ

????محله حضرت ابوالفضل(ع): ۷ عددپ

نوشته های مرتبط