تاریخچه شهرداری قشم

طبق تحقیقات محلی و میدانی به نظر می رسد در گذشته بسیاری از کارهای شهردار کنونی و مجموعه شهرداری در قشم را کدخدای آن زمان قشم انجام می داد. کارهایی که کدخدا انجام می داد همه کارهایی بود که با اقتصاد و سیاست، و بهداشت و سلامت آن مکان در ارتباط بود. از جمله مهمترین وظایف کدخدا حفظ و پا کیزگی محیط زیست و شهر بود و پاکیزگی سواحل دریا در هر روستا و شهر را نیز بر عهده داشت و افراد آن محل کدخدا را در این موارد یاری می دادند . به مرور انجمن ده در قشم شکل گرفت و این انجمن توسط مردم انتخاب می شدند و جای کدخدا را در وظایف شهرداری گرفتند و به مرور شورای شهر جای انجمن شهر یا ده را گرفت. تفاوت اصلی و بنیادی بین وظایف و نقش کدخداها ، انجمن ها و شوراهای شهری و روستایی در قشم و دیگر جاها این بود که کدخداها امور شهری و روستایی و وظایف کنونی شهرداری را از جمله در قشم طبق رسم و آداب و رسوم قدیمی و مرسوم در آن مکان ها اجرا می کردند و کمتر پاسخگو به نظام رسمی و دولت بودند و سلیقه و تلقی آن ها از امور کدخدایی نقشی اساسی در انجام وظیفه آن ها داشت . با وجود این تاسیس شهرداری شهر قشم در جزیره قشم دارای قدمت طولانی می باشد. تاسیس شهرداری قشم در سال ۱۳۳۹ شمسی پس از انتخابات و روی کار آمدن انجمن شهر قشم به ریاست حاج احمد ایمانی و عضویت آقایان شیخ محمد صالح اسماعیلی، ناخدا اسماعیل مشموم خنجی زاده، شعیب سروری و حسن صالحی تشیکل شد وآقای عبدالرحمن ناظمی به سمت اولین شهردار قشم انتخاب شد . او تا سال ۱۳۵۲ شمسی شهردار قشم بود و پس از آن بخشداران وقت ، سرپرستی شهرداری را تا سال ۱۳۵۴ بر عهده داشتند .