مسئول روابط عمومی و فرهنگی

مسئول روابط عمومی و فرهنگی: ابوذر رحیمی شهواری

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰