امور فرهنگی

مسئول امور فرهنگی: ابوذر رحیمی شهواری

مدرک تحصیلی:

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد:

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…