اصناف

مسئول اصناف: صالح محمدپور گربندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۳۰

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…