امور ورزشی

مسئول امور ورزشی: شفیقه براندیش

مدرک تحصیلی:

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۲۰۳

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…