انبارداری

مسئول انبارداری: محمد نبوی راد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد:

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…