انفورماتیک

مسئول انفورماتیک: محمدنجیب خیری نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۰۷

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…