بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات: صفر گلشواری نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس حقوق

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۷۶

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…