بودجه

مسئول بودجه: احمد عطری رمکانی

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۷۰

 

شرح وظایف واحد: