حمل و نقل

 

مسئول حمل و نقل: نادر صالحی

مدرک تحصیلی:

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۸۰

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…