خدمات شهری

مسئول خدمات شهری: محمدامین صالحی زاده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۳۹-۱۳۷-۱۳۸