روابط عمومی

مسئول روابط عمومی: فاطمه دادی خواه

مدرک تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۱۱

 

شرح وظایف واحد:

در حال تکمیل…