مشاور عالی شهردار قشم در حوزه ارتباطات و امور بین الملل

مشاور عالی شهردار قشم در حوزه ارتباطات و امور بین الملل: فاطمه دادی خواه

مدرک تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰