سرمایه انسانی

مهدیه خادمی مسئول سرمایه انسانی شهرداری قشم
مهدیه خادمی مسئول سرمایه انسانی شهرداری قشم

مسئول سرمایه انسانی: مهدیه خادمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۲۷

شرح وظایف واحد:

پيوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

صورتبرداری، طبقه بندی، کدگذاری و بايگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و احتياجات شهرداری.

ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه های وارده و صادره و پيگيری آنها و شماره آنها در دفاتر مربوطه.

تفکيک و توزيع نامه ها برای ارجاع واحد اقدام کننده و پيگيری آنها.

تهيه صورت مايحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزيع آنها.

تنظيم دفتر آمار کارکنان.

تهيه پيش نويس نامه ها و ماشين کردن آنها.

ابلاغ دستورات شهرداربه کارکنان شهرداری.

رسيدگی به فرمهای پر شده استخدامی به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.

تهيه پيش نويسهای استخدامی از قبيل پيش نويس احکام، انتقال، ترميم حقوق، مرخصی، معذوريت ، ترفيع و ارتقاء و اضافه کار و نظير آن با اطلاع شهردار وبا رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تهيه پيش نويس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستورشهردار.

رسيدگی به پيشنهادات و تقاضای واصله مربوط به اموراستخدام، تبديل وضع استخدامی، ترفيع و ارتقاء، بازنشستگی و تعيين برقراری حقوق بازنشستگی ويا وظيفه و نظائر آن.

انجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه کارگران.

انجام امور استخدام و معرفی کارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

پيش بينی احتياجات پرسنلی شهرداری و اقدام درمورد تامين اين احتياجات.

مطالعه قوانين و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانين و مقررات مورد عمل.

اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري.

انجام کارهای مربوط به اصناف و پيشه وران.

تهيه گزارشات مورد لزوم جهت شهردار.

تعيين محل کارخدمتگزاران و تعيين ساعات کشيک نگهبانان.

نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبيل تامين روشنايی، سوخت، تلفن و غيره.