مزایده ماشین

موضوع مزایده : فروش سه دستگاه خودرو سواری متعلق به شهرداری قشم به شرح ذیل با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها و بند ۲ چهل و یکمین صورتجلسه شورای اسلامی شهر قشم مورخه ۹۴/۰۹/۲۹

ردیف

مشخصات خودرو

پلاک

مبلغ پایه کارشناسی بریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده بریال

۱

سواری هیوندا اکسنت مدل ۲۰۰۹ رنگ نقره ای

۳۱۴۹۹ قشم

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۸/۰۰۰/۰۰۰

۲

سواری هیوندا اکسنت مدل ۲۰۱۰ رنگ نقره ای

۳۲۷۶۶ قشم

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۹/۰۰۰/۰۰۰

۳

سواری هیوندا اکسنت مدل ۲۰۰۹ رنگ نقره ای

۳۱۴۳۳ قشم

۸۰/۰۰۰/۰۰۰

  ۸/۰۰۰/۰۰۰

سایر شرایط:

– هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد .

– حضور کلیه شرکت کنندگان در روز بازگشایی پاکات الزامی است .

– محل و مهلت دریافت اسناد مزایده :واحد حقوقی و امور قراردادهای شهرداری ، از چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۰۷ لغایت چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ .

– آخرین مهلت تحویل پیشنهادها به دبیرخانه شهرداری:پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۱ .

– تاریخ افتتاح پاکات : روز شنبه ۹۴/۱۱/۲۴ساعت ۱۰ صبح در محل شهرداری قشم .

– پرداخت مبلغ سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۱۰۰۲۲۱۸۶۰۱۳۲۱شهرداری قشم نزد بانک شهر .

– در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول ، دوم و سوم مزایده سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

– به پیشنهادی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

– شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .

نوشته های مرتبط