فنی و عمرانی

سعید امیری کیا مسوول فنی و عمرانی
سعید امیری کیا مسوول فنی و عمرانی

مسئول سرمایه انسانی: سعید امیری کیا

مدرک تحصیلی: 

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۴۳-۱۴۸

شرح وظایف واحد:

بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و عمراني

نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی.

نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت.

مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور.

انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی.

برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق.

کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران و نظارت در هنگام تحویل پروژه هاي مختلف به پیمانکاران.

برنامه ریزی به منظور اجرای نقشه های تفصیلی تهیه شده در روی زمین.

نظارت بر اجرای طرحها و پروفیلهای اجرایی خیابانها و انجام امور امانی و عمرانی.

هماهنگ نمودن کلیه امور اجرايی واحد های عمرانی مناطق شهرداری.

ایجاد هماهنگی لازم بین مناطق و واحد های ذیربط در خصوص حفاریهای پیاده روسازی، پروژه های ساختمانی شهرداری و …

نظارت و کنترل بر  عملیات پیمانکاران با توجه به نقشه ها و مشخصات فنی داده شده و بررسی صورت وضعیتها.

نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و ساختمانی و زیرسازی و برآورد هزینه های مربوطه.

برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به پروژه های ساختمانی.

نظارت بر اجرای طرحهای خیابان سازی و پیاده سازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری.

برنامه ریزی و نظارت بر طراحی پروژه های عمرانی در قالب بودجه های مصوب.

نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به معابر سطح شهر اعم از سواره روها و پیاده روها.

مطالعه و بررسی پیشنهادات مناطق در زمینه جمع آوری آبهای سطحی و تایید و برآورد و اولویت دار نمودن پروژه های آبهای سطحی.

اقدام در تدوین برنامه زمانبندی پروژه ها و نظارت آنها بر اساس برنامه ها و ارائه گزارش به واحد های ذیربط.

برنامه ریزی و هماهنگی در کمیسیونهای تحویل موقت و تحویل قطعی پروژه ها و تعمیر و نگهداری از پروژه های عمرانی.