معاون شهرداری

مسئول سرمایه انسانی: رسول ایزدپناه قشمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس شهرداری: ۰۷۶۳۵۲۲۰۱۰۰

شماره داخلی واحد: ۱۷۷