نشست کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم تشکیل شد

نشست کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم تشکیل شد

کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر قشم با دستورکار بررسی حسابرسی بهمن و اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.

کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی شوراهای اسلامی شهر از ارکان اصلی نظارت مالی و عملکردی در شهرداری‌ها به شمار می‌روند و اثربخشی آنها زمینه‌ ارتقای پاسخگویی مدیریت شهری به شهروندان و نمایندگان قانونی و منتخب ایشان را فراهم می‌سازد.

ارتقای نظارت مالی و عملکردی از مهمترین اهداف ایجاد کمیته حسابرسی ذیل شورای اسلامی شهر قشم است.

نوشته های مرتبط