شوراياران شهر قشم

محله جایگاه نام و نام خانوادگی
صحرا سینا شهردار محله جلال مبارک زاده
شورایار محله احمد ناصری
شورایار محله علی الیماندوست
شورایار محله خالد ناصری
شورایار محله احمد جداوی
شورایار محله عبدالمحید مقیمی
شورایار محله هارون شمسی زاده
زیرانگی شهردار محله حسن اسلامی پور
شورایار محله حسن پیل افکن
شورایار محله ذکریایی
شورایار محله کمالپور
شورایار محله صالح جابری
مسجد جامع شورایار محله احمد داور
شورایار محله ابراهیم سرودی
شورایار محله حسین شیوه کش
شورایار محله عبدالقادر رزاقی
مسجد علی بن ابیطالب علیه السلام شورایار محله مهین عباسپور
شورایار محله حسین بازماندگان
شورایار محله علیرضا بازماندگان
شورایار محله امین پروین
شورایار محله حسین بشارتی
سجادیه شهردار محله ابوالحسن راشدی
شورایار محله یوسف دادی نسب
شورایار محله علی ذاکری
شورایار محله علی ایزدپناه
شورایار محله نرگس قاسمی
شورایار محله سلیمان صادقی
محله آل کمال شهردار محله علی محمودیان
شورایار محله یحیی روزبهی
شورایار محله محمد شریف مشایخی
شورایار محله محمد نبی راد
شورایار محله عبدالحلیل باقری
شورایار محله علی روزبهی
شهرک سیستان شورایار محله کریم خیرا… زاده
شورایار محله داریوش رضایی
شورایار محله محمود امینی
شورایار محله امیر خرمی
گلکنی و مسنی شورایار محله قیس مولوی
شورایار محله صدیق سعادتی
شورایار محله صالح سرودی
گلشهر شورایار محله محمد نور اسعدی
شورایار محله محمد نور سعادتی
شورایار محله عبدالطیف بلالی
توحید شهردار محله علی ساربانی
شورایار محله محمد رفیع علیزاده
شورایار محله جرجیس چوکی
شورایار محله عبداله فارسی
شورایار محله محمد خودسوز
  شورایار محله یونس احمدی پور
مسجد ملا موسی شهردار محله علی وزیری
شورایار محله احمد سمالی
شورایار محله احمد خجسته نیا
شورایار محله عبدالقادر بازماندگان
محله فینی ها و چاه تنگو شهردار محله اصغر تقی پور
شورایار محله محمود مانی
شورایار محله امید زینل زاده
شورایار محله رضا بازماندگان
شورایار محله جواد پورذاکری
شورایار محله حسین سعادتمند
محله امام حسن علیه السلام شهردار محله ابراهیم  صادقی
شورایار محله یوسف خاکزنه
شورایار محله اصغر لالی
شورایار محله مهدی صادقی
شورایار محله علی ماهیگیر
  شورایار محله رحیم سلیمانی
صاحب الزمان (عج) شهردار محله رضا رضایی قشمی
شورایار محله وحید بهزادی
شورایار محله غلام شعبانی
شورایار محله مصیب راشدی
شورایار محله علی رضایی
شورایار محله ایوب واقفی
مسجد علی ماستی شورایار محله علی سرودی
شورایار محله فلکناز شفایی
محله کووه ای شورایار محله علی ناصری
شورایار محله احمد رحمانی
شورایار محله محمد صالح رستمی
شورایار محله شمس الدین رحمانی
شورایار محله علی عبداللهی قشمی
محله بازار قدیم شورایار محله محمد تارخ
شورایار محله ابراهیم دوشابی
شورایار محله محمد طیب نجار قشمی
شورایار محله عیسی عبدالرحمانی قشمی
شورایار محله حبیب عبدالرحمانی
شهرک بوستان شورایار محله دکتر حسین مشایخی
شورایار محله علی مشایخی
شورایار محله محمد صدیق سعادتی
شورایار محله فوزیه سعید پناه
چابهار شهردار محله محمد امین انصاری
شورایار محله محمد سعید جمهوری
شورایار محله عبدالحمید پرگر
شورایار محله محمد سعیدمدنی
شورایار محله محمد سرودی
یک پاسخ بنویسید