شوراياران محلات قشم

بسمه تعالی

لیست اسامی معتمدین و  شورایاران محله ها

محله

ردیف

نام و نام خانوادگی

محله امام حسین (علیه السلام )- فینیها ایثار ( سوپر مرکزی )

۱

احمد سرودی

۲

ابراهیم ماهیگیر

۳

هانی ماهیگیر

۴

علی بازماندگان قشمی

۵

موسی صیادی

۶

عبداله صیادی

۷

علیشاه ضیاء

۸

حسن نظری

۹

ابوذر نظری

۱۰

عابدین فینی

۱۱

علی فینی

۱۲

ابراهیم مظاهری

۱۳

غلام مظاهری

۱۴

حسین عبداللهی

۱۵

حاج موسی خادمی

۱۶

حجت عبداللهی

۱۷

امیر ذاکری

۱۸

حسین ذاکری

۱۹

جواد پور ذاکری

۲۰

عادل گلستانی

۲۱

حیدر پاروکش صیاد

۲۲

حسن پاروکش صیاد

۲۳

علی پاروکش صیاد

۲۴

خالد سرودی گلستانی

۲۵

مجید سرودی گلستانی

۲۶

غلام صادقی

۲۷

ابوالقاسم صادقی

۲۸

ابوالحسن صادقی

۲۹

فرشاد بهزادی

۳۰

نجف تارک

۳۱

رضا تارک

۳۲

محمد فیضی زاده

۳۳

جعفر دلارا

۳۴

مجید فینی

۳۵

مجید جعفری

۳۶

جعفر جعفری

۳۷

رضا جعفری

۳۸

محمد بهزادی

۳۹

قاسم ذاکری

۴۰

مجید ذاکری

۴۱

عاشور ذاکری

۴۲

عباس مرشدی

۴۳

اصغر رئیسی

۴۴

مجتبی ماهیگیر

۴۵

قاسم رئیسی

۴۶

محمد رئیسی

۴۷

محمود ناصری

۴۸

محمد ناصری

۴۹

شهربان دادوند

۵۰

محمد عسکری

۵۱

حسین عسکری

۵۲

اصغر تقی پور

۵۳

قنبر ماهیگیر

۵۴

محمد دادی خواه

۵۵

یوسف مرشدی

۵۶

احمد شبتاریانی

۵۷

حسن عبایی

۵۸

عباس فینی

۵۹

بشیر فینی

۶۰

حسین صیادی

۶۱

حسن گهره ای

۶۲

هاشم علی نسب

۶۳

مصیب هرمزی

۶۴

قنبر هرمزی

۶۵

علی بقازاده

۶۶

عبداله علی نسب

۶۷

ابوطالب احدی

۶۸

علیرضا احدی

۶۹

اکبر رئیسی

۷۰

علی ناصری

۷۱

سجاد ذاکری

۷۲

مسعود لیاقتی

۷۳

مسلم فخاری

۷۴

باقر فخاری

محله چاه تنگو

۷۵

نوروز ذکرگو

۷۶

خدیجه تارک

۷۷

یعقوب غلامی

۷۸

محمد مانی

۷۹

حسن بازماندگان

۸۰

محمد بازماندگان

۸۱

عباس بازماندگان

۸۲

علیرضا شبتاری

۸۳

محمد جعفری

۸۴

علی فروبین

۸۵

کمیل جعفری

۸۶

میثم بینوایان

۸۷

حسین صعادتمند

۸۸

مصیب خادمی

۸۹

محمد ستار

۹۰

محمد بلوچی

۹۱

امید رضوی

۹۲

محمد ذاکری

۹۳

حبیب رضایی

۹۴

محمد رضایی

۹۵

رضا رضایی قشمی

۹۶

محمد دلارا

۹۷

مسلم ماهیگیر

۹۸

حبیب بهزادی

۹۹

مصیب رضایی

۱۰۰

خلیل اسلامی

۱۰۱

مالک فینی

۱۰۲

مجتبی زارع شبتار

۱۰۳

اکبر زارع شبتار

۱۰۴

ایمان اوج هرمزی

۱۰۵

سجاد سرودی

۱۰۶

سجاد رضایی

۱۰۷

وحید بهزادی

محله امام حسن (علیه السلام)

۱۰۸

رضا صادقی

۱۰۹

مهدی صادقی

۱۱۰

ابراهیم صادقی

۱۱۲

اصغر لالی

۱۱۳

احمد رحیمی

 

۱۱۴

فاطمه گهره ای

۱۱۵

حسن حیدر زاده

۱۱۶

سهراب خادمی

زیرانگی

۱۱۷

محمد یحیی ذکریایی

۱۱۸

ابراهیم ایماندوست

۱۱۹

علی شادان

محله امام سجاد (علیه السلام )

۱۲۰

موسی خادمی

۱۲۱

لیلا خادمی

۱۲۲

نرگس قاسمی

۱۲۳

باقر خادمی

۱۲۴

صادق خادمی

۱۲۵

محمد رحیمی شهواری

۱۲۶

موسی بیلکار

۱۲۷

مسعود رحیمی شهواری

۱۲۸

مختار رحیمی شهواری

۱۲۹

عبداله تقی زاده

۱۳۰

ابوالحسن راشدی

۱۳۱

عباس بازماندگان

محله امام رضا (علیه السلام)

۱۳۲

یوسف دادی نسب

۱۳۳

رسول دادی نسب

۱۳۴

رقیه گاومیشی

۱۳۵

سلیمان صادقی

۱۳۶

ابوالفضل درویشی

۱۳۷

محمد پور ذاکری

۱۳۸

عبداله غلامی

شهرک نریمان

۱۳۹

مهدی درویشی

۱۴۰

روح اله درویشی

۱۴۱

حسین بشارتی

۱۴۲

محمد قنبری

۱۴۳

علیرضا صادقی

۱۴۴

اصغر صادقی

۱۴۵

صدیقه اخلاقی قشمی

۱۴۶

محمود پاروکش

۱۴۷

محسن قتالی

۱۴۸

حمید جورکش

۱۴۹

اصغر بشارتی

۱۵۰

فریدون حبیبی

۱۵۱

خانم  چشم براه

سام و زال

۱۵۲

محمد امین ذاکری

۱۵۳

محمد صادقی

۱۵۴

محمد صدیق مدنی

۱۵۵

صدیق اسنوی

۱۵۶

محمد رکنی

بازار قدیم

۱۵۷

محمد احمدی ننگی

۱۵۸

محمد تارخ

۱۵۹

ابراهیم دوشابی

۱۶۰

محمد طیب نجار قشمی

۱۶۱

عیسی عبدالرحمانی قشمی

مسجد علی ماستی

۱۶۲

احمد ملاحی

۱۶۳

ابوبکر سرودی

۱۶۴

علی سرودی

۱۶۵

توراندخت درا

۱۶۶

یوسف رضایی

۱۶۷

احمد ملاحی

۱۶۸

عبدارحیم رحیمی

۱۶۹

محمد نور درا

۱۷۰

محمد امین سرودی

محله کووه ای

۱۷۱

علی ناصری

۱۷۲

احمد رحمانی

۱۷۳

عبداله بلالی

۱۷۴

ابراهیم جهاندار

۱۷۵

عبداله بلالی

۱۷۶

حسین شاکر جاسکی

۱۷۷

عیسی سرودی

۱۷۸

محمد صالح رستمی

۱۷۹

شمس الدین رحمانی

۱۸۰

علی عبداللهی

شهرک بوستان

۱۸۱

حبیب عبدالرحمانی

۱۸۲

دکتر حسین مشایخی

۱۸۳

علی مشایخی

۱۸۴

عبدالله سرودی

۱۸۵

محمد نور سرودی

۱۸۶

محمد بازماندگان

۱۸۷

محی الدین تقی زاده

۱۸۸

محمد صدیق سعادتی

۱۸۹

فوزیه سعید پناه

۱۹۰

فرزاد سرودی گلستانی

۱۹۱

نسرین معین

شهرک سیستان

۱۹۲

کریم خیر اله زاده

۱۹۳

اله کرم رحمانی

۱۹۴

داریوش رضایی

۱۹۵

محمود امینی

۱۹۶

امیر خرمی

محله صحراسینا

۱۹۷

احمد جداوی

۱۹۸

هلال سعادتی

۱۹۹

محمد صدیق سعادتی

۲۰۰

محمد سعید جمهوری

محله مسجد جامع

۲۰۱

احمد داور

۲۰۲

محمد سعید عیسی پور

۲۰۳

ابراهیم سرودی

۲۰۴

حسین شیوه کش

۲۰۵

عبدالقادر رزاقی

محله مسجد علی بن ابیطالب علیهالسلام (منبر بالا

۲۰۶

حسین بازماندگان

۲۰۷

محین عباسپور

۲۰۸

علیرضا بازماندگان

۲۰۹

وهب اخلاقی قشمی

۲۱۰

عبداله بشارتی

۲۱۱

محمود بازماندگان قشمی

آل کمال

۲۱۲

علی محمودیان

۲۱۳

جمیله وثوق

۲۱۴

یحیی روزبهی

۲۱۵

محمد وزیری

۲۱۶

حاج صالح مشایخی

گلکنی و مسنی

۲۱۷

قیس مولوی

۲۱۸

صدیق سعادتی

۲۱۹

صالح سرودی

گلشهر

۲۲۰

محمد نور اسعدی

۲۱۲

محمد نور سعادتی

۲۲۲

عبدالطیف بلالی

مسجد توحید

۲۲۳

یونس احمدی پور قشمی

۲۲۴

موسی زرنگ

۲۲۵

احمد رحیمی

۲۲۶

حسن پیل افکن

۲۲۷

عبدالقادر قاسمی

محله ملا موسی

۲۲۸

احمد سمالی زاده

۲۲۹

علی وزیری

۲۳۰

رضوان عاشقی

۲۳۱

کوفه ای

۲۳۲

سحر خیز

حوزه مقاومت بسیج خواهران

۲۳۳

زهرا صادقی

۲۳۴

زهره صادقی

۲۳۵

اعظم هرمزی

۲۳۶

طیبه بازماندگان

۲۳۷

انیسه گهره ای

۲۳۸

زلیخا خادمی

شبکه بهداشت

۲۳۹

محمد دوله

۲۴۰

خانم دکتر صدف بهذادی

الهیه

۲۴۱

عصمت نوری نسب

۲۴۲

سلیمان پاروکش

۲۴۳

صغری احترامی

بسیج دانشجویی

۲۴۴

سید حامد مظلومی

۲۴۵

علی اسلامی

۲۴۶

قائم حیدری

۲۴۷

ابراهیم درویشی

 

۲۴۸

فاطمه علی نسب

۲۴۹

کبری علی نسب

۲۵۰

زینب علی نسب

۲۵۱

خدیجه دادی خواه

۲۵۲

صغری علی نسب

۲۵۳

شکوفه عسکری

۲۵۴

ابوذر رحیمی

۲۵۵

علی فخاری

۲۵۶

عباس پاکوهی

۲۵۷

فاطمه بقازاده

۲۵۸

شهربان  غلامپور

۲۵۹

معصومه بقازاده

۲۶۰

خورشید جعفری

 

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *