مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: فاطمه دادی خواه

سمت: مدیر واحد روابط عمومی

تحصیلات: مهندسی فناوری اطلاعات

یک پاسخ بنویسید